İSTİVAK TOSYÖV İSTANBUL ORTAK PROJESİ 

KOSGEB İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI

PROGRAMIN AMACI VE GEREKÇESİ:
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır.

YURT İÇİ FUAR DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün tanıtımlarına, müşteri ağının genişletilmesine ve satışlarının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.
-Destek üst limiti:
a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL,
b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) TL,
c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL
olarak uygulanır.
-Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.
-Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan
işkollarında gerçekleştirilecek yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmelerine ve uluslararası işbirlikleri tesis etmelerine veya artırmalarına katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
Konaklama giderlerini,
Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),
Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.
Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.
İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir

NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ
Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.
Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

EĞİTİM DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda aldıkları eğitimlerin artırılması ve insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.
Yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme, yabancı dil, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimler bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.
Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır.
Bu destek, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.
Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri, işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.
Ön etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 2.500 (iki bin beş yüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beş bin) TL’dir. Detaylı etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 10.000 (on bin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmi bin) TL’dir.
Enerji yöneticisi eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 35.000 (otuz beş bin) TL’dir.

TASARIM DESTEĞİ
Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün tasarımına yönelik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.
Destek Unsurları
İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürüntasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlanmasıdır.
Destek Unsurları
İşletmelerin;
a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre
Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu
(TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,
b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre
Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.
TÜRKPATENT’ten alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.v

BELGELENDİRME DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçleri kapsamında yapacakları standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
İşletmelerin;
Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.
ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.
Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

TEST VE ANALİZ DESTEĞİ
-Desteğin Amacı
Bu desteğin amacı, işletmelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.
-Destek Unsurları
İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.
Katma Değer Vergisi (KDV) hariç birim fiyatı 500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.
Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

İŞBİRLİĞİ MODELİ
Bu süreçte Operasyonel Danışmanlık Hizmet alan işletme, sadece taleplerini bildirecek, bunun dışında KOSGEB’e başvuru, bilgi güncelleme, ödeme talebi vb. hiçbir konuda herhangi bir şey yapmayacaktır. Tüm işlemler deneyimli ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilecektir.
Destek konularında ortaya çıkacak olan yenilikleri ile ilgili periyodik bilgilendirme sirküleri yayımlanacaktır.

SÜREÇ
İşletme bilgilendirmenin sonucunda talep ettiği destekleri belirtecek, Ekibimiz ise bu taleplerin gereğini yerine getirecektir.

OPERASYONEL DANIŞMANLIK ALINABİLECEK DİĞER KONULAR
KOSGEB tarafından verilen Projeli Destekler:
Yurtdışı Pazar Destek Programı
(300.000TL %70 hibe , %30 kredi)
Ar-Ge İnovasyon Destek Programı
( 450.000TL hibe, 350.000TL kredi)
Endüstriyel Uygulama Destek Programı
(318.000TL hibe, 500.000TL kredi)

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı
(370.000TL hibe)
İşbirliği Destek Programı
(10.000.000TLye kadar geri ödemesiz.)
KOBİ Tekno Yatırım destek Programı
(5.000.00TL’ye kadar geri ödemesiz.)

Stratejik Ürün Destek Programı
(5.000.000TL’ye kadar geri ödemesiz.)
Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ Destek Programı
(500.000TL’ye kadar geri ödemesiz.)

Diğer Kurum ve Konular;
Yatırım teşvik belgesi alımı, kapatma vb.
TÜBİTAK Destek Programları
Ticaret Bakanlığı Yurt Dışı Destek Programları
Kredi Garanti Fonu, Eximbank ve Bankacılık konuları
İhracat Destekleri

İhracat Destek Programları
Marka Patent Uygulamaları
AB Projeleri
Tarım ve Hayvancılık destek Programları

SONUÇ
Yüksek Ticaret Camiası’nın elinde bulunan potansiyeli harekete geçirmek için işbirliklerine ihtiyacımız var. Bu camia, Türkiye Cumhuriyeti’nin en köklü ve en büyük camialarından biridir. Doğru yöntemler kullanılıp, doğru ve etik kurallar içerisinde işlemler yapıldığında binlerce Yüksek Ticaret öğrencisine burs, mentörlük ve diğer konularda destek sağlayabilecek bir potansiyel güç söz konusudur. Birlikte aynı hedeflere doğru birleşik akılla yürüdüğümüzde, bu hedeflere kısa süre içerisinde varılacağı görülecektir.

SAYGILARIMLA
YUSUF Süleyman KARADAĞ
İSTİVAK Genel Sekreteri

PDF olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz